Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ –ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ- ΜΥΚΗΤΩΝ- ΚΛΩΝΩΝ-ΘΑΜΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου 52
Ταχ. Κώδικας: 411 10
Πληροφορίες: Παπαντώνης Αθαν.
Τηλ.:2410251501,258897
Fax :2410251620
e-mail: daslar@apdthest.gov.gr
Λάρισα 22 –11 - 2011
Αριθ.Πρωτ.: 8278/135998
Αριθμός ΔΑΔ: 21/2011
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής
ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ –ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ-
ΜΥΚΗΤΩΝ- ΚΛΩΝΩΝ-ΘΑΜΝΩΝ
Η ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
'Εχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρ.66 παρ.1, άρθρ.112, 176 και 177, άρθρ.258 παρ.6,
άρθρ. 268 παρ. 3, άρθρ.287 παρ. 22, του Ν.Δ. 86/69 «Περί δασικού κώδικα».
β. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.998/79 «Περί προστασίας των δασών και
δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ.Τις διατάξεις του Π.Δ.67/81«Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας κ.τ.λ.».
δ. Τις διατάξεις των άρθρων 22, 37, 38 & 55 του Π.Δ. της 19-11-28 «Περί
διαχειρίσεως δασών κ.τ.λ.».
ε. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Δ. της 15-9-41«Περί μεταφοράς δασικών
προϊόντων».
στ. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1, του Ν.1650/86 «Για την προστασία του
περιβάλλοντος».
ζ. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3δ και 15 παρ.1,2 του Ν.3937/2011
«Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
η. Την αριθ. 99098/5881/16-10-06 Κ.Α. Υπ. Οικονομικών και Οικονομίας –
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και
της αυτοφυούς χλωρίδας» (ΦΕΚ 1570 Β΄/2006).
θ. την αριθ. 115276/44/05-01-2011 Κ.Α. Υπ. Οικονομικών, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Αγορά και
πώληση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που
κινδυνεύουν με εξαφάνιση… κ.λ.π..» (ΦΕΚ 80 τ2/31-01-2011)
ι. Τις διατάξεις του Ν 3852/10(ΦΕΚ 87 Α) «περί Νέας Αρχιτεκτονικής της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης
κ. Τις διατάξεις του ΠΔ 138/2010(ΦΕΚ 231 Α) Οργανισμός Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
ΑΔΑ: 457ΕΟΡ10-Ε0Υ
λ. Την αριθμ. 1669/33104/31-03-2011(ΦΕΚ 648τΒ/19-04-2011) απόφαση
μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας(Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον προϊστάμενο της
Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους
προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής
Διευθύνσεως.
μ. Την ανάγκη ελέγχου και προστασίας ορισμένων κατηγοριών δασικών
προϊόντων καθώς και φαρμακευτικών – αρωματικών φυτών, δένδρων, θάμνων,
φρυγάνων, ποών και μυκήτων (τσάι, μέντα, ορχιδέες, μανιτάρια κ.τ.λ.)της
περιοχής μας, λόγω αυξημένης εμπορευματοποίησης και κινδύνου ανεξέλεγκτης
συλλογής και εξαφάνισης αυτών.
ν. Την με αριθμ. 3708/121688/17-11-2011 απόφαση έγκρισης της Δ/νσης
Δασών Ν. Λάρισας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Απαγορεύεται χωρίς την άδεια του Δασαρχείου Λάρισας η υλοτομία,
συλλογή, απόληψη και μεταφορά παντός είδους δένδρου, θάμνου, κλαδιών ή
καυσοξύλων, ξηρών ή χλωρών, από τα δημόσια, ιδιωτικά ή δημοτικά δάση και
δασικές εκτάσεις (για μεταφύτευση, εμπορία για σκαλιστά κ.λ.π.).
1α.Εξαιρούνται της απαγόρευσης όσα ορίζονται με ειδικές ή έκτακτες Δασικές
Ρυθμιστικές Διατάξεις .
2. Απαγορεύεται μέσα στα δάση και δασικές εκτάσεις, δημόσιες και μη, η
υλοτομία, συλλογή και κατασκευή υπορθωμάτων αμπέλων, βεργών περιελίξεων
κηπουρικών φυτών (καπνόβεργες κ.λ.π.), πασσάλων περίφραξης ή προστασίας
γεωργικών κτημάτων κλπ.
2α.Εξαιρούνται της απαγόρευσης αυτά που προορίζονται για ατομικές
ανάγκες και μετά από έγκριση του Δασαρχείου Λάρισας.
3. Επιτρέπεται κατά την εποχή της ωρίμανσης η συλλογή άγριων εδώδιμων
καρπών ή για φαρμακευτική χρήση καρπών, απαγορευμένης της κλάδευσης των
θάμνων και δένδρων, μέχρι του ποσού των δύο (2) κιλών κατ΄άτομο εκτός των
κάστανων που επιτρέπεται μέχρι του ποσού των 5 κιλών.
3α. Απαγορεύεται η συλλογή ποσοτήτων πέραν των παραπάνω χωρίς την
άδεια του Δασαρχείου Λάρισας.
4. Απαγορεύεται η εκρίζωση, κοπή, συλλογή και μεταφορά παντός είδους
αρωματικού, φαρμακευτικού, βαφικού, αρτυματικού, μελισσοκομικού,
ανθοκομικού και διακοσμητικού φυτού, δενδρυλλίου, θάμνου, φρύγανου ή
πόας, χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δασαρχείου Λάρισας.
5. Απαγορεύεται η συλλογή φυτών της οικογένειας των ορχεοειδών και Lilium
υπέργειων τμημάτων ή και βολβών (για παρασκευή σαλεπιού).
6. Επιτρέπεται η συλλογή, την εποχή της ανθοφορίας-ωρίμανσης, με κοπή του
στελέχους- απαγορευμένης της εκρίζωσης – ειδών των φυτών αχίλλεια,
δυόσμος, θρούμπι, θυμάρι, μελισσόχορτο, μέντα, ρίγανη, σιδερίτη ή
τσάι του βουνού ή ελληνικό τσάι, σκορπίδι, σπαθόχορτο, στάχυς,
τεύκριο, σπληνόχορτο, φασκόμηλο, χελιδόνιο.
Επίσης επιτρέπεται η συλλογή ανθών τίλιου ή φιλύρας ή φλαμουριάς και
σαμπούκου, απαγορευμένης της κλάδευσης των δένδρων.
Η επιτρεπόμενη ποσότητα συλλογής των παραπάνω ειδών ανέρχεται
μέχρι του ποσού του μισού (½) κατ΄ άτομο την ημέρα και μέχρι δύο (2)
κιλά συνολικά το χρόνο.
ΑΔΑ: 457ΕΟΡ10-Ε0Υ
6α. Απαγορεύεται η συλλογή μεγαλύτερης ποσότητας χωρίς άδεια του
Δασαρχείου Λάρισας.
7. Επιτρέπεται καθ΄ όλο το έτος, η συλλογή μανιταριών (μυκήτων), μέχρι του
ποσού των δύο (2) κιλών κατ΄ άτομο και ανά ημέρα και μόνο με κοπή του
υπέργειου τμήματος του μανιταριού.
7α. Απαγορεύεται η συλλογή με εκρίζωση των μανιταριών καθώς και η
συλλογή ποσού μεγαλύτερου των δύο (2) κιλών χωρίς προηγούμενη άδεια του
Δασαρχείου Λάρισας.
Τονίζεται ότι η εδωδιμότητα και η επιλογή των συλλεγόμενων
μανιταριών γίνεται με απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη του συλλέκτη.
Η παρούσα Δ.Ρ.Δ. ισχύει για τις εκτάσεις όλης της διοικητικής περιφέρειας του
Δασαρχείου Λάρισας.
Σημειώνεται ότι όπου στην παρούσα αναφέρεται η έκφραση «άδεια του
Δασαρχείου Λάρισας», αυτή εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου
και όπου απαιτείται με καταβολή του αντίστοιχου μισθώματος του ισχύοντος
πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων.
Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν,
διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας,
άρθρα 268 παρ. 3 και άρθρο 287 παρ. 22 του Ν.Δ. 86/1969. Τα δε παρανόμως
υλοτομημένα, κατασκευασμένα ή συλλεγμένα προϊόντα κατάσχονται σύμφωνα
με το άρθρο 271 του Ν.Δ. 86/1969.
Η ισχύς της παρούσας είναι δεκαετής (10 χρόνια) και αρχίζει από τη
δημοσίευσή της οπότε και καταργεί κάθε προηγούμενη που ρυθμίζει τα ίδια
θέματα, η δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα του Δασαρχείου Λάρισας,της
Ελληνικής Αστυνομίας, Δημοτικούς υπαλλήλους Δήμου Λάρισας και σε κάθε
φιλόνομο πολίτη.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας
α) Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων
Τσιμισκή 19 Λάρισα ΤΚ 41 222 Ε.Γ.Γ.ΑΔ.Θ.-Σ.Ε.
β) Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Η ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τσιμισκή 19 Λάρισα ΤΚ 41 222
2. Δ/νση Δασών Ν.Λάρισας
Μανδηλαρά 19 Λάρισα ΤΚ 41222
3. Δασονομεία Δασαρχείου Λάρισας
4. Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας – Δικαστικό ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Μέγαρο-Λάρισα ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α΄ΒΑΘΜΟ
5. Όλο το Δασικό Προσωπικό για την τήρηση και
αυστηρή παρακολούθηση
6. Δασοφύλακες για την δημοσίευση σε όλες τις
Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, Οικισμούς
περιοχής Δασαρχείου Λάρισας,με αποδεικτικό
δημοσίευσης που θα μας υποβάλλουν
7. Δασαρχεία:Αγιάς,Ελασσόνας,

Βόλου,Καρδίτσας,
Τρικάλων.
8. Αστυνομική Δ/νση Λάρισας&Αστυνομικά
τμήματα Τάξης Ραψάνης,Αγιάς,Τυρνάβου &
Φαρσάλων
ΑΔΑ: 457ΕΟΡ10-Ε0Υ