Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

μανιτάρι

Αν σας ζητούσαν να ονομάσει το μεγαλύτερο πράγμα που ζουν στον κόσμο, θα μπορούσε να πει κανείς καλά τη γαλάζια φάλαινα. After all, it's about 30 metres long. Μετά από όλα, είναι περίπου 30 μέτρα μήκος. Or you may have heard of the Argentinosaurus, a dinosaur said to have been over 21 metres tall, 36 metres long and weighing 100 tons. Ή μπορεί να έχετε ακούσει για το Argentinosaurus, ένας δεινόσαυρος, δήλωσε ότι έχει πάνω από 21 μέτρα ύψος, 36 μέτρα μήκος και βάρος 100 τόνους. But that was long, long ago. Αλλά αυτό ήταν πολύ, πολύ καιρό πριν. The largest creature in the world is far larger and is in fact a fungus. Το μεγαλύτερο πλάσμα του κόσμου είναι πολύ μεγαλύτερος και είναι στην πραγματικότητα ένας μύκητας. It is at least 2400 years old, covers an area of about 2,200 acres, weighs about 600 tons and lives in the Malheur National Forest in the Blue Mountains of eastern Oregon, USA. Είναι τουλάχιστον 2400 ετών, καλύπτει μια έκταση περίπου 2.200 στρεμμάτων, ζυγίζει περίπου 600 τόνους και ζει στην Malheur Εθνικό Δρυμό στο Blue Mountains της Ανατολικής Όρεγκον, ΗΠΑ.
Mushrooms have been known to mankind since time immemorial, fascinating life forms which seem to appear overnight and disappear just as mysteriously. Μανιτάρια είναι γνωστά στην ανθρωπότητα από αμνημονεύτων χρόνων, συναρπαστικές μορφές ζωής που φαίνεται να εμφανίζεται μια μέρα στην άλλη και να εξαφανιστούν εξίσου μυστηριωδώς. Their variety of colour and shape is equally as unpredictable as when and where they will appear. ποικιλομορφία τους και το χρώμα και το σχήμα είναι εξίσου απρόβλεπτο, όπως το πότε και πού θα εμφανιστούν. What are these strange beings, rooted to the spot like plants but independent of the rays of the sun? Ποια είναι αυτά τα παράξενα όντα, ριζωμένη στην επιτόπια όπως τα φυτά, αλλά ανεξάρτητα από τις ακτίνες του ήλιου; What are these beings, which nourish themselves from organic substances the same as humans and animals but are not in the least bit similar? Ποια είναι αυτά τα όντα, τα οποία τρέφονται από οργανικές ουσίες, το ίδιο με τους ανθρώπους και τα ζώα, αλλά δεν είναι το λιγότερο κομμάτι παρόμοιο; How can the tasty chanterelle flourish in exactly the same place as the deadly death cap? Πώς μπορεί το νόστιμο Chanterelle άνθηση κατά τον ίδιο ακριβώς σημείο με το θανάσιμο καπάκι του θανάτου;
We all know that when it comes to picking mushrooms, knowing what you're doing is a matter of life and death - there are many poisonous varieties. Όλοι γνωρίζουμε ότι όταν πρόκειται για συλλογή μανιταριών, γνωρίζοντας αυτό που κάνετε είναι ζήτημα ζωής και θανάτου - υπάρχουν πολλά δηλητηριώδη ποικιλίες. However, mushrooms are amazing. Ωστόσο, τα μανιτάρια είναι καταπληκτικά. You can use them in so many dishes, from a modest but very tasty mushroom soup, to mushroom bread, mushroom salad, mushroom vol-au-vent, dainty aperitif mushroom snacks and even mushroom desserts and mushroom jam. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε τόσα πολλά πιάτα, από μια μικρή αλλά πολύ νόστιμο μανιταρόσουπα, με μανιτάρι ψωμί, σαλάτα μανιτάρι, μανιτάρι vol-au-εξαερισμού, φίνο απεριτίφ μανιτάρι σνακ και επιδόρπια, ακόμη και τα μανιτάρια και τα μανιτάρια μαρμελάδα. And believe it or not, mushroom pralines! Και το πιστεύεις ή όχι, μανιτάρι πραλίνες!

μανιτάρι-01.jpg (97588 Byte) εικόνα μανιτάρι-05.jpg (187.587 byte) μανιτάρι-09.jpg (220.461 byte) μανιτάρι-03.jpg (123.079 byte)
μανιτάρι-04.jpg (105.831 byte) μανιτάρι-23.jpg (107.073 byte) μανιτάρι-11.jpg (122.546 byte) photo μανιτάρι-06.jpg (132.652 byte)
μανιτάρι-07.jpg (196.976 byte) μανιτάρι-10.jpg (206.570 byte) μανιτάρι-22.jpg (139.453 byte) μανιτάρι-12.jpg (172.544 byte)
μανιτάρι-13.jpg (113.198 byte) μανιτάρι-14.jpg (187.532 byte) εικόνα μανιτάρι-15.jpg (152.770 byte) μανιτάρι-16.jpg (167.201 byte)
μανιτάρι-17.jpg (111.588 byte) μανιτάρι-18.jpg (120.589 byte) μανιτάρι-19.jpg (122.713 byte) μανιτάρι-20.jpg (95720 byte)
μανιτάρι-21.jpg (121.118 byte) μανιτάρι-08.jpg (163.643 byte) μανιτάρι-02.jpg (127.820 byte) δωρεάν εικόνα μανιτάρι-24.jpg (135.293 byte)
μανιτάρι-25.jpg (99281 byte) μανιτάρι-26.jpg (108.357 byte) μανιτάρι-27.jpg (138.085 byte) μανιτάρι-28.jpg (134.490 byte)
μανιτάρι-29.jpg (110.358 byte) μανιτάρι-30.jpg (264.909 byte) μανιτάρι-31.jpg (103.710 byte) μανιτάρι-32.jpg (116.232 byte)
μανιτάρι-33.jpg (137.719 byte) μανιτάρι-34.jpg (164.980 byte) μανιτάρι-35.jpg (169.739 byte) μανιτάρι-36.jpg (131.619 byte)
μανιτάρι-37.jpg (141.616 byte) φωτογραφίες μανιτάρι-38.jpg (120.709 byte) μανιτάρι-39.jpg (136.828 byte) μανιτάρι-40.jpg (194.477 byte)
μανιτάρι-41.jpg (103.414 byte) μανιτάρι-42.jpg (129.575 byte) μανιτάρι-43.jpg (186.034 byte) μανιτάρι-44.jpg (159.046 byte)
μανιτάρι-45.jpg (184.202 byte) μανιτάρι-46.jpg (145.579 byte) μανιτάρι-47.jpg (132.597 byte) μανιτάρι-48.jpg (116.418 byte)
μανιτάρι-49.jpg (251.217 byte) μανιτάρι-50.jpg (211.972 byte) μανιτάρι-51.jpg (115.599 byte) μανιτάρι-54.jpg (144.886 byte)
μανιτάρι-53.jpg (167.475 byte) μανιτάρι-56.jpg (134.965 byte) μανιτάρι-55.jpg (183.694 byte) μανιτάρι-82f7.jpg (149.589 byte)
μανιτάρι-57.jpg (144.221 byte) μανιτάρι-58.jpg (151.244 byte) μανιτάρι-60.jpg (127.988 byte) μανιτάρι-l09.jpg (195.853 byte)
μανιτάρι-61.jpg (158.687 byte) μανιτάρι-59.jpg (260.994 byte) μανιτάρι-52.jpg (134.234 byte) μανιτάρι-jh7.jpg (182.705 byte)
mushrom-frh3.jpg (45.701 byte) μανιτάρι-0ie.jpg (85.177 byte) μανιτάρι-5ai.jpg (126.128 byte) μανιτάρι-n9i.jpg (195.059 byte)
μανιτάρι-j8if.jpg (154.074 byte) μανιτάρι-vnf7.jpg (112.377 byte) μανιτάρια-9ikj.jpg (249.113 byte) δέντρο εικόνα μανιτάρια μανιτάρι-mbc.jpg (166.368 byte)
μανιτάρι-n7t.jpg (195.522 byte) μανιτάρια-8j7v.jpg (146.449 byte) μανιτάρι-n67.jpg (216.849 byte) μανιτάρι-nt3e.jpg (173.092 byte)
μανιτάρι-z2jx.jpg (154.961 byte) μανιτάρι-zw6n.jpg (143.401 byte) μανιτάρι-z9tv.jpg (148.495 byte) μανιτάρι-z8a9.jpg (144.443 byte)
μανιτάρι-zw7j.jpg (199.172 byte) μανιτάρι-z6m1.jpg (158.928 byte) μανιτάρι-z53h.jpg (113.197 byte) μανιτάρι-zz8d.jpg (156.293 byte)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου